Algemene voorwaarden

DEFINITIES EN VOORWAARDEN PRAKTIJK “at home” 

DEFINITIES 
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende definities gebruikt. 

Opdrachtnemer
De gebruiker van de algemene voorwaarden, Veronique Krems, handelend onder de naam Praktijk “at home”. 

Opdrachtgever
De wederpartij van opdrachtnemer, ook wel cliënt genoemd.  

Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die opdrachtnemer verricht t.b.v. het coachtraject/healing behandeling met de opdrachtgever. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen.

VOORWAARDEN

 1. Alles wat in het contact tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt besproken blijft vertrouwelijk. Alleen opdrachtgever heeft het recht om te beslissen wat naar buiten komt. 
 2. Het intakegesprek verkent de mogelijkheden voor coaching of healing behandeling tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Besproken worden de concrete coachvraag, de behoeftes en verwachtingen van opdrachtgever ten aanzien van het coachtraject/de healing behandeling, de tijdsinvestering en overige inspanningen. Opdrachtnemer en opdrachtgever zijn zich ervan bewust dat geen garantie kan worden gegeven over de te behalen doelen. 
 3. Opdrachtnemer spant zich in om de gegeven opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en heeft daarbij een inspanningsverplichting tegenover opdrachtgever. Opdrachtgever is zich bewust van de eigen verantwoordelijkheid voor de te behalen resultaten van de coaching/healing behandeling. 
 4. Wanneer opdrachtnemer de overtuiging heeft om welke reden dan ook opdrachtgever niet verder te kunnen coachen/behandelen, wordt dit tussen beide partijen besproken en wordt de coaching/healing behandeling afgerond. Andersom, als blijkt dat opdrachtgever zich onvoldoende gesteund voelt in het coachtraject, kan opdrachtgever te allen tijde de coachrelatie/behandeling stopzetten. 
 5. Een healing behandeling helpt bij de ondersteuning van een genezingsproces, maar kan nooit ter vervanging dienen van een medische behandeling. Opdrachtnemer kan niet verantwoordelijk worden gehouden worden voor lichamelijke klachten die ontstaan tijdens of na een healing behandeling. 
 6. Indien gewenst door opdrachtgever kunnen met opdrachtnemer vooraf prijsafspraken worden gemaakt op basis van de te investeren tijd. 
 7. Opdrachtgever houdt zich aan de afspraak. Annuleren tot 24 uur voorafgaand aan het gesprek is kosteloos. Bij latere annulering wordt het geplande gesprek in rekening gebracht. 
 8. Betaling uitsluitend contant, tenzij tussen opdrachtgever en opdrachtnemer anders is overeengekomen. Pinnen of chippen is niet mogelijk. 
 9. Opdrachtnemer is te allen tijde gehouden elk door opdrachtgever ingediende factuur te voldoen, uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum zal de wettelijke rente in rekening worden gebracht. 
 10. Bij telefonische coaching of healing behandeling geldt dat de betaling maximaal 2 dagen voorafgaande aan het gesprek door opdrachtgever aan opdrachtnemer overgemaakt dient te zijn. 
 11.  Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de tarieven - met uitzondering van vooraf afgesproken prijsafspraken - te wijzigen.